Tikėjimo pagrindai

Mes tikime:

1. Į Vienintelį Tikrąjį Dievą, kuris apsireiškė žmonėms, kaip esantis Trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Pak. Įst. 6:4, Mt. 28:19, 1 Jn.5:7


2. Kad 66 kanono knygos, Biblija, yra Šventi Dievo įkvėpti, vieninteliai neklaidingi Raštai.

2 Pet. 1:21; 2 Tim. 3:16-17


3. Į Jėzaus Kristaus nekaltą prasidėjimą, nenuodėmingą gyvenimą, stebuklus, kuriuos Jis padarė, Jo atperkamąją mirtį, prisikėlimą kūne, įžengimą į Dangų, užtarimą Tėvo akivaizdoje, Jo antrąjį atėjimą, kaip palaimintą viltį visų tų, kurie įtikėjo Jėzų Kristų.

Iz. 7:14; Mt. 1:23; Jn. 20:30; Žyd. 7:25-26; 1 Kor. 15:3-4; Ap.d. 1:9-11; Žyd. 9:24; 1 Tes. 4:13-18


4. Kad žmogus yra sukurtas Dievo; vėliau nusidėjo per nepaklusnumą Jam.

Pr. 1:26-27; Pr. 3:17; Rom. 5:12


5. Kad išgelbėjimas žmogui suteikiamas dovanai, tikėjimu į Jėzų Kristų, kuris atpirko mus iš nuodėmių.

Ef. 2:8; Tit. 3:5; 1 Kor. 15:3-4; Gal. 2:16


6. Kad žmogaus atgimimas iš aukšto vyksta per Dievo Žodžio priėmimą ir tikėjimą į Jėzų Kristų, veikiant Šventajai Dvasiai. Jok. 1:18; 1 Jn. 5:10-13; Jn. 3:5-6


7. Į bažnyčią sudarytą iš visų išgelbėtų žmonių tikėjimu į Jėzų Kristų. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o Kristus yra bažnyčios galva.

Mt. 16:18; Apr. 5:9-10; Ef. 1:22-23; Ef. 2:20-22


8. Kad krikštas atliekamas pilnu panardinimu į vandenį vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mt. 3:16-17; Mt. 28:19


9. Krikštą į Šventąją Dvasią su kitų kalbų ženklu.

Apd. 2:2-4; Apd. 10:44-46; Apd. 11:14-16; Apd. 19:6


10. Į Šventosios Dvasios dovanų veikimą, jo Bažnyčioje, kaip neatšaukiamą Dievo nuostatą.

1 Kor. 12:4-11; Ef. 4:7-16


11. Kiekvienas kuris įtikėjo turi būti Kristaus mokiniu, atnaujindamas protą ir panašėdamas į Jo charakterį.

1 Pet. 1:14-16; Žyd. 12:14; 1 Tes. 4:1-7; Mt 28:19-20


12. Į dieviškąjį ligonių išgydymą, pagal jų tikėjimą ir Dievo valią.

Mt. 8:13; Jok. 5:13-16; Iz. 53:4-5; Mt. 8:16-17


13. Viešpaties vakarienė yra vykdoma Jėzaus Kristaus atminimui.

Mt. 26:26-29; 1Kor. 11:23-32;


14. Į Kristaus Antrąjį Atėjimą, Bažnyčios paėmimą, mirusiųjų prisikėlimą, Paskutinį teisiųjų ir neteisiųjų Dievo Teismą.

Apr. 20:1-6; Apr 20:10-15